SOY
YONG

ซอยยอง

น้ำเต้าหู้อินทรีย์
วิถีชุมชน

เราคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ธรรมเกษตรอินทรีย์บ้านป่าป่วย
ต.ศรีบัวบาน อ. เมือง จ.ลำพูน

มีความมุ่งมั่นในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ หลังการทำนาข้าวนำมาแปรรูปเป็น
"น้ำเต้าหู้อินทรีย์"เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยระบบ
การผลิตแบบอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Soy Yong

ชื่อนี้มีที่มา

01Soy

ถั่วเหลือง

02Yong

เพราะเราภูมิใจในชาติกำเนิด
บ้านเกิดเมืองนอนเมืองหริคุณไชย
ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสาย
ของคน "ยอง"

เมื่อรวมสองคำ จึงเกิดเป็นแบรนด์
น้ำเต้าหู้อินทรีย์เจ้าเดียวใน
จังหวัด ลำพูน

เศรษฐกิจเข้มแข็ง

เราคัดสรรวัตถุดิบ ถั่วเหลืองอินทรีย์
ปลอดภัย ทั้งจากแปลงปลูกของเราเอง
โดยส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกถั่ว
เหลือง ทางกลุ่มเรา รับซื้อคืนในราคาที่
เหมาะสม สูงกว่าท้องตลาด
(ราคา 30 - 40 บาท ต่อกิโลกรัม)
เพื่อให้เกษตรกร มีรายได้ที่สูง

เชื่อมโยงสังคม

เรายังเชื่อมโยงเครือข่าย
กับกลุ่มผู้ผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ ใน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ คือ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่ายาง และ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เรามีความร่วมมือ กับ ศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลือง และร่วมวิจัยหาสายพันธุ์ที่เหมาะสม
กับพื้นที่ โดยการปลูกแบบอินทรีย์
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคอีกทั้ง
ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
ในชุมชนรวมทั้ง นำกากถั่วเหลืองเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการไปใช้ประโยชน์ต่อ

มุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน เราทำการผลิตในระบบ
HOMEMADE ซึ่งเราได้ขอรับคำแนะนำ
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อไป

SOY YONG

BUSINESS

MODEL

CANVAS

กลุ่มลูกค้า

 • ผู้หญิง รักสุขภาพ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • บุคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล

คุณค่าสินค้า

 • เป็นน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองอินทรีย์
  เจ้าเดียวในจังหวัดลำพูน ผลิตด้วย
  กระบวนการ Homemade ที่สะอาด
  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า

 • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าเสีย
  หายมีการเคลม 100%
 • ให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลลูกค้า ใน
  วันเกิดลูกค้าให้ดื่มฟรี 2 ลิตร

ช่องทางการเข้าถึง

ลูกค้า

 • ส่งตรงให้ลูกค้าตามบ้าน ในเมือง/
  ร.พ.ลำพูน/เทศบาล
 • ใช้ระบบตัวแทนส่งลูกค้า
 • ขายผ่านกลุ่ม Line น้ำเต้าหู้อินทรีน์
  (สมาชิก 130 คน)

กิจกรรมหลัก

 • วิธีการทำน้ำเต้าหู้สูตร Homemade
 • กระบวนการที่สะอาด ถูกหลัก สาธารสุข
 • การขนส่งกระจายน้ำเต้าหู้สด ใหม่ให้ถึงมือ
  ลูกค้า

ทรัพยากรหลัก

 • วัตถุดิบ (เมล็ดถั่วเหลืองอินทรีย์,
  น้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสี, น้ำกรอง
  สะอาด, แก็สหุงต้ม)
 • อุปกรณ์ (เครื่องปั่นแยกกากถั่ว
  เหลือง, หม้อต้ม, เครื่องกรองน้ำ
  ,อุปกรณ์การผลิต)
 • บรรจุภัณฑ์ (ขวดแก้ว, ฝา,
  ถุงพลาสติก)

พันธมิตร

 • เกษตรกรในโครงการฯ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
 • กลุ่มเกษรอินทรีย์ป่านสันป่ายาง กลุ่มอินทรีย์บ้านดอนเจียง ต.แม่แตง
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธรรมเกษตรอินทรีย์บ้านป่าป้วย
 • สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง สำนักงานเกษตรจะงหวัดลำพูน
 • สำนักงานพาณิชย์ลำพูน
 • ร้านค้าส่งบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ

รายได้หลัก

 • ขายน้ำเต้าหู้อินทรีย์
 • ขายเมล็ดถั่วเหลือง
 • ขายกากถั่วเหลืองทำอาหารวัว/ทำปุ๋ย
  น้ำถั่วเหลืองหมัก

ต้นทุน

 • ค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอินทรีย์
 • ค่าน้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสี
 • ค่าน้ำสะอาดกรอง
 • ค่าแก๊สหุงต้ม
 • ค่าน้ำแข็ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ (ขวดแก้ว, ฝา, ถุง
  พลาสติก, สติกเกอร์)
 • ค่าแรงงาน
 • ค่าขนส่ง, ค่าเต็นทาง

SOY YONG

ซอยยอง

น้ำเต้าหู้อินทรีย์ วิถีชุมชน